Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Ressurser for pedagogisk digitalisering

Gjennom vårt arbeid kommer vi over en rekke ressuser UH-sektoren kan ha nytte av. Her er et utvalg til inspirasjon. 

Ressurser fra Norgesuniversitetet

DelRett
En veiledningstjeneste om opphavsrett og undervisning, utarbeidet i et samarbeid mellom Norgesuniversitetet og Senter for IKT i utdanningen. 

Podcastboka
Gir en innføring i podcast av forelesninger. Utarbeidet av Norgesuniversitetet. 

Norgesuniversitetets skriftserie
Tar opp ulike tema innenfor fleksibel og livslang læring.

Digital tilstand
En kvantitativ nasjonal undersøkelse som Norgesuniversitetet gjennomfører hvert tredje år. Undersøkelsen beskriver status og utvikling innen bruk av digitale verktøy og medier i høyere utdanning, og har tre respondentgrupper: instituttledere (dekaner), fagansatte og studenter.

Digital vurdering
Norgesuniversitetets ekspertgruppe for digital vurdering har samlet vurderingsressurser av god kvalitet. 

Ressurser fra UH-institusjoner

Læring i en digital tid 
På nettstedet nyeundervisningsformer.no finner du videoer du kan bruke i kurs om bruk av IKT i høyere utdanning, eller som inspirasjonsmateriell når du selv skal planlegge et undervisnings- og vurderingsforløp.

uDIG 
Kursmoduler fra Result ved UiT Norges arktiske universitetet. Modulene skal gi fagansatte grunnleggende kunnskap om og praktisk erfaring med bruk av digitale verktøy og læremidler i sin egen undervisning.

HiOA Bokskapet: PISA
PISA er et av flere kurs i Bokskapet, og handler om pedagogisk bruk av IKT.

HiOA Bokskapet: Startpakka
Et kurs for alle nye studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Inneholder tips, eksempler og tester innen studieteknikk, akademisk skriving og informasjonskompetanse. 

Kildekompasset
En komplett guide til referering. Det er lett å finne gode forklaringer og eksempler på hvordan man skal referere, både i tekst og i selve referanselisten

Videoforelesning.no
Videoforelesning.no er en videobasert ressursbank for faglig begrunnet og erfaringsbasert praktisk støtte til utvikling av korte videoforelesninger med god kvalitet på eget kontor eller i et TV-studio.

FIKS (Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen)
I kunnskapsbasen til FIKS ved UiO finner du ressurser om digitalisering, programmering og dybdelæring i fagfornyelsen.

Relevante MOOCer

Mooc.no: Det digitale bibliotek
Dette kurset gir en oversikt over de grunnleggende digitale tjenestene man vanligvis vil finne ved et bibliotek. Søkestrategier og søketeknikker, bruk av ulike søkemotorer, wikipedia som kilde, kildekritikk, opphavsrett og referanseteknikker.

Mooc.no: IKT i læring
Et nettbasert kurs (gratis) på 15 studiepoeng i regi av NTNU. Kurset skal gi innsikt i hvordan IKT kan brukes i undervisning, læringsarbeid og vurdering. 

Mooc.no: Smart læring
Vi står midt i en digital omveltning. Web2.0 og sosiale medier endrer samfunnet på svært omfattende måter. Dette kurset i smart læring gir deg kunnskap om hvilke konsekvenser denne utviklingen har for måten vi lærer på.

Mooc.no: IKTMOOC - Innføring i IKT
Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi er et gratis nettbasert kurs i regi av Høgskolen i Østfold. Kurset gir en god innføring i grunnleggende IKT-ferdigheter, og gir uttelling for 15 studiepoeng for de som velger å avslutte med eksamen.

Sentrale støtteenheter ved ulike UH-institusjoner i Norge

Digin ved OsloMet
Støtteenheten for digital innovasjon i undervisning ved OsloMet. De har også en egen underside med forskning og aktuelle nasjonale dokumenter om (digital) læring.

Result ved UiT Norges arktiske universitet
Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result) er et senter som bistår alle fagmiljø ved UiT med rådgiving, kompetanseutvikling og utviklingsarbeid knyttet til undervisningskvalitet.

KOLT ved Nord universitet
Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) bistår fagmiljøene ved Nord universitet i planleggingen og utviklingen av fleksible og nettstøttede studier. 

NTNU Drive 
Er organisert som et nettverk og består av NTNU-ansatte som til daglig jobber med teknolog, pedagogikk, endringsledelse og forskning på utdanningsområdet. Programmet bidrar til å løfte utdanningsområdet ved NTNU. 

SELL ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer
Senter for livslang læring (SELL) hjelper ansatte ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer med kompetanseutvikling. SELL utvikler og leverer kurs og studier som kan kombineres med jobb, og hvor det benyttes effektive læringsmetoder.

NMBU Læringssenteret
Læringssenteret er NMBU sitt ressurssenter for læring og bruk av IKT i undervisning. Senteret er sparringspartnere for faglig ansatte og bistår i deres utvikling for å nå målet om fremragende undervisning og utdanning.

LINK ved Universitetet i Oslo 
LINK skal bidra til å styrke utdanningskvaliteten ved UiO. De jobber for å fremme læring og innovasjon i UiOs utdanninger, skape nettverk på tvers av fag og disipliner, og styrke kompetansen på undervisning og studenters læring.

BI LearningLab 
LearningLab er Handelshøyskolen BIs kompetansesenter for læring og bruk av IKT i undervisningen. LearningLab bistår faglige og øvrige ansatte med pedagogisk utvikling, produksjon av digitale læringsressurser, samt opplæring og veiledning i programvarer knyttet til undervisning.

NettOp ved Universitetet i Stavanger 
NettOp er avdelingen for utvikling av digitale læremidler og løsninger for nettbasert utdanning ved UiS.

PULS ved Høgskolen i Østfold
PULS (pedagogisk utviklings- og læringssenterer en faglig-administrativ enhet, som består av tilsammen 6 personer.

USN eDU ved Universitetet i Sørøst-Norge
Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet er en utviklingsenhet ved USN som, i samarbeid med fakultetene, skal fremme læring og undervisning i teknologirike omgivelser.

DigUiB ved Universitetet i Bergen 
DigUiB-programmet har som oppgave å drive institusjonens arbeid med digitalisering som verktøy for innovasjon og kvalitet i undervisning og formidling.

PULS ved Universitetet i Agder
Pedagogisk utviklingssenter (PULS) er UiAs senter for utdanning, utvikling og forskning på det universitetspedagogiske området. PULS har som hovedoppgave å fremme universitetspedagogisk kvalitet gjennom utvikling og forskning ved UiA. 

UH-ped

Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk
Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk (UHped) er en sammenslutning av universitets- og høgskolepedagogiske enheter ved universiteter og høgskoler i Norge.

Nettbasert kurs i UH-pedagogikk (KUPP)
Et utviklingsprosjekt ved UiO. Nettbasert kurs/kunnskapsbank i universitets- og høgskolepedagogikk. Kalles nå for KUPP.

Politiske og andre nasjonale aktører

Politiske relevante dokumenter

Nasjonale aktører

UNINETT
UNINETT driver nett og nettjenester for universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner, og håndterer andre nasjonale IKT-oppgaver. De har en stor katalog av tjenester som enten er gratis eller har fordelaktige lisenser for UH-institusjoner.

Standard Norge - Læringsteknologi
Komiteen arbeider med læringsteknologi og elæring, men også med andre aspekter av informasjonsteknologi i forbindelse med læring og utdanning. Komiteen er nasjonal referansekomité for både europeiske og internasjonale komiteer.

Udir
Udir bidrar til økt kvalitet i opplæringen med bruk av IKT for barn i barnehagene, elever i grunnopplæringen og studenter i lærer- og barnehagelærerutdanningen.

Ressurssamlinger på engelsk

JISC Guides
Best practice guides for getting the best from digital technologies.

ELI: "7 Things You Should Know About"
Quick reads to get essential information on emerging technologies and practices, including potential implications and opportuntities. These resources are great to share with teams or faculty considering a new technology.

Kommentarer

For ordens skyld: Kursene i Bokskapet (http://bokskapet.hioa.no) et åpne for alle, dvs også dem som ikke har FEIDE-identitet. Dersom en ikke kan logge inn i Bokskapet med FEIDE, må en opprette egen konto med brukernavn og passord. Det er gratis.

Dette er eksplisitt policy for Bokskapet. De digitale læreverkene vi publiserer skal være 100% "open access" uten krav om personlig eller institusjonelt betalte lisens. Vi publiserer på Creative Commons-lisens BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/

Det betyr at alle da kan bruke det vi lager slik de selv ønsker, men kan ikke ta betakt for resultatet og dette må publiseres like åpent for videre gjenbruk.

Skriv ny kommentar