Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Mentorrollen som element i entreprenøriell ekspertise

- Utvikling av mentorrollen for utdanning i entreprenørskap

Bakgrunn:

Entreprenørskap i utdanningen (EiU) satser på å utløse og støtte utviklingen av entreprenørielle ferdigheter og egenskaper hos studenter for å sikre utvikling av bærekraftige virksomheter og vekst i fremtiden. Det blir dermed viktig å utdanne endringsagenter som kan bidra til nytenkning og innovasjon innenfor sine felt, i privat så vel som offentlig virksomhet. Dette innebærer i større grad økt fokus på utvikling av atferdsmessige aspekter i utdanningen som evne til å initiere, handle, bygge, mer enn å observere, beskrive og analysere. Høyere utdanning bør dermed ta en aktiv rolle i å overføre slike”tause” kompetanser (tacit competencies). Et sentralt spørsmål blir hvordan utdanningsaktører i akademia kan sette studentene i stand til å bli bevisst og profesjonalisere egne personlige egenskaper og ferdigheter som i større grad fremmer entreprenøriell atferd? Internasjonalt anerkjente universitetsmiljøer innenfor entreprenørskap peker på refleksiv praksis som et viktig element i den pedagogiske porteføljen for fremtiden. Refleksiv praksis kan utvikles ved å styrke mentorrollen til interne og eksterne veiledere i undervisningsprogrammene.

Dette prosjektet ønsker derfor å rette fokus mot innretningen av selve læringsprosessen rundt entreprenørskapsutdanningen: Hvordan gjøre studentene i stand til å bli bevisste og profesjonalisere egne personlige egenskaper og ferdigheter som i større grad fremmer entreprenøriell atferd?

Mål med prosjektet:

  • Å finne frem til stilarter innen mentorskap som støtter og fremmer entreprenøriell læring hos studenter i høyere utdanning og opp til PhD nivå.
  • Prosjektet ønsker gjennom internt og eksternt samarbeid å utvikle og utveksle gode modeller som kan bidra til inspirasjon innenfor og på utsiden av entreprenørskapsfeltet.

Tiltak:

Prosjektmålet skal oppnås gjennom å utvikle både stilarter og modeller for mentorskap i entreprenørskapsutdanningen. Arbeidsmodellen for prosjektet vil legge opp til en nettverksmodell med fellessamlinger for involverte prosjektdeltakere med et progressivt opplæringsprogram og erfaringsutveksling i mentorskap og mentorroller. Deltakerne vil arbeide med å utvikle egne ferdigheter i mentorskap på egne arenaer og bringe tilbake til de andre deltakerne sine erfaringer.

  • Etablere et mentor-nettverk for entreprenørskapsutdanninger med erfaringsutveksling og «best practice» innen mentorskap for utdanningsaktører i høyere utdanning.
  • Utvikle egenkompetansen til fagansatte i rollen som mentor og bruke hverandre i kollegabasert veiledning.
  • Utforske og teste mentorstiler og modeller og utvikle metodikken videre innen entreprenørskapsporteføljen til de respektive aktører.
  • Etablere en seminarserie på mentorskap, roller, stiler og relasjon til læringsutbyttene innen entreprenørskapsfagene med erfaringer fra tilgrensende fagområder (pedagogisk entreprenørskap) og næringslivet.
  • Utvikle en robust modell for mentorskap som kan brukes på tvers av «entreprenørielle» kurs innen høyere utdanning.
  • Utvikle en pilotmodell i mentorskap i entreprenørskapsutdanningstilbud.

Samarbeidspartnere:

Samarbeidet om dette prosjektet bygges på et allerede godt etablert samarbeid mellom Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) og Handelshøgskolen ved UMB. UMB samarbeider for øvrig også med Fakultet for teknologiske fag ved Høgskolen i Telemark (HiT), Ungt Entreprenørskap Norge og Ungt Entreprenørskap Akershus. Ungt Entreprenørskap Norge skal blant annet bidra med nettverk i næringslivet, og formidle kunnskap fra prosjektet til andre utdanningsinstitusjoner.

E19/2013
Prosjektperiode
01. jan 2014
31. des 2015

Kontaktperson

Elin Kubberød
Prosjektleder/ Førsteamanuensis
Telefon: 
41042435

Studietilbud som utvikles